چگونه با انتقادات دیگران رفتار کنیم؟

چگونه با انتقادات دیگران رفتار کنیم؟

۰۶ تیر ۹۶

۱_انتقاد سازنده را با انتقاد خراب کننده جدا کنید انتقاد سازنده معمولا مفید و ضروری است اگر دیگران از ما نتقاد نکنند چطور عیب های خود را بفهمیم؟ ما انتقادات سازنده‌ای که از سوی افراد خوب و خیر خواه به قصد کمک رساندن مطرح می شوند  با انتقادات خراب کننده ای که بعضی  از افراد بداندیش بدون نظرخواستن و به‌منظور اذیت...

نوشته‌های ویژه